Lidt historie og hvorfor det er vigtigt at DU besøger Den gamle kaffebar

Kilde: Center for Arbejderkulturstudier


Kaffebarerne kom til København fra USA i midten af 1930’erne. De hed coffee shops – på dansk kaffebar eller kaffesalon. En del af dem solgte også is.


Kaffebarerne bredte sig hurtigt og blev popu­lære blandt de københavnske arbejdere. I 1947 var der 100 i Stor-københavn, og i 1955 havde kaffebarerne deres største udbredelse med i alt 114. I dag er under en håndfuld tilbage af de ”originale” kaffebarer tilbage i København.

Helt op i 1960’erne lå der endnu mange værk­steder og små virksomheder i kældre og bag­huse i Indre By og i brokvartererne. Mange svende og arbejdsmænd, lærlinge og cy­kelbude brugte kaffebarerne. Her kunne man spise sin medbragte mad, købe et glas mælk eller en kop kaffe, sidde ned og få var­men og læse i dagens avis.


Men kaffebarerne solgte også ostemad og wiener­brød, smørrebrød og en enkelt varm ret. Øl, vin og spiritus fandtes dengang ikke på kaffebarerne, og mange stamkunder i dag me­ner fortsat, at det ikke hører sig til på en rig­tig kaffebar, selv om nogle har fået spiritusbevil­ling.


Det tyndede også godt ud i kaffebarerne gen­nem 1960’erne og 1970’erne. De mange små værksteder og mindre virksomheder var ble­vet nedlagt eller flyttet uden for Køben­havns centrum og brokvartererne. Cykelbu­dene var også væk, og bygge- og anlægsarbej­derne havde fået komfortable skur­vogne med varme, toilet og køkken.


Kaffebarerne har deres stamkunder. Nogle kom­mer hver dag – og måske flere gange om da­gen – andre et par gange om ugen, og man kører gerne langt for at spise på sin fore­trukne kaffebar. Nogle andre stamgæster mø­des fast hver dag og spiser frokost sammen.


Der kommer også arbejdere og håndværkere fra byggepladser og vejarbejder i nærheden. Når byggeriet er færdigt, forsvinder de fra kaffeba­ren igen. Nogle kaffebarer har også stam­gæster fra kvarteret. Det kan være forret­nings- og kontorfolk eller pensionister, der gerne vil have et godt og billigt måltid dansk mad som alternativ til fast food eller den kommu­nale madordning fra et storkøkken.


Det drejer sig helt klart om traditionelt dansk smør­rebrød, lidt smålunt og måske en enkelt varm dagens kødret med sovs og kartofler. Der serveres ikke pølsevognspølser, burgere, ki­naruller eller pizzaer. Der er heller ikke no­gen salatbuffet eller grønsagstærte, og eneste fer­ske fisk er den stegte fiskefilet på et stykke rug­brød.


Kaffebarerne er sammen med smørrebrødsforret­ningerne et af de sidste reser­vater for traditionel dagligdags dansk frokost­kultur.

- o - 0 - o -

Vi håber at du, sammen med os i Den gamle kaffe­bar, vil hjælpe med at bevare et stykke dansk kultur, som desværre er på retur.


Vi overlever kun med din opbakning - dvs kom og besøg os og spred gerne budskabet blandt, venner, familie, kollegaer mv :-)


På gensyn!